ALSISK ØL HISTORIE

1807

P. Petersen blev født i Sønderborg den 1. april 1807. I 1812 døde hans far, hvorefter hans moder, Anna Dorothea Nielsen, født Lorentzen, giftede sig med gæstgiver og brændevinsbrænder Bogislav Nielsen. her lære den unge P. Petesen øl brygningens og destillationens svære kunst.

1839

Overtager Peter Petersen grundstykke og hus ved Rønhavegaden efter sin mor, Anna Dorothea Nielsen født Lorentzen. Faderen døde i 1812, han kom fra Lundtang ved Ribe og han var muremester i Sønderborg. Moderen giftede sig anden gang med gæstgiver og brændevinsbrænder Bogislav Nielsen.som var en meget afholdt mand i Sønderborg og en god stedfar for Peter Petersen. Af ham lærte han ølbrygning og destillationen at kende.

1840

Her begynder Peter Petersen sin egen lille forretning under meget primitive forhold sin ølbrygning. På en lille kærre bragte han selv sine vare ud til kunderne. Hans øl havde en bedre og altid ensartet kvalitet og omsætningen steg derfor, ikke mindst i kraft med at under treårskrigen 1848/50 steg salget af øl betydeligt og her begynder Peter Petersen for alvor at tænke på at bygge sit eget bryggeri. I 1850 var der hele 4 brænderiger i Sønderborg.: Mathias Jacobsens brænderi i Perlegade, Kajnæs-Povlsens brænderi på hjørnet af Brogade og Bjerggade, Hans Hansen Norsk bajerskøl bryggeri , som lå hvor den daværende brandstation lå, og sidst og ikke mindst brændevinsbrænder og ølbrygger Peter Petersen på Kærvej. (området omkring den tyske skole og bibliotek og Føtex)

1852

Står Peter Petersens nye bryghus færdigt til indvielse, derfor regnes 1852 for det år for hvornår bryggeriget startede, navnet bliver P. Petersens Export Bryggeri. Der kom hurtigt gang i salget af bajersk øl fra tønder og flasker, samt husholdningsøl.

1857

Da blev der stiftet 2 danske foreninger, Borgerforeningen og Enigheden, den sidste blev til på grund af at man ikke mente Borgerforeningen var dansk nok. Advokat og redaktør J.C. Pingel som oprindelig var fra Sjælland, blev første formand (han oprettede også Dybbøl Posten) i Enigheden var der gode danske borgere medlem var bl.a. slagtermester I.P. Reimer, købmand og konsul P. Knarhøj,samt naturligvis ølbrygger P. Petersen.

1858

Rådede brygger Peter Petersen over Export Bryggeriget, en spritfabrik & en eddikefabrik med i alt 8 ansatte.

1864

I dette år blev der tjent store penge. Soldaterne på Dybbel og i Sønderborg var store kunder. Der blev solgt øl direkte fra bryggeriet og fra de to havehuse i den store have, der fungerede som en slags kiosker, i familien fortælles at salget var så stort, at familiens døtre måtte hjælpe til, og at de mange penge blev båret op på loftet i vaskekurve for senere at blive optalt. Efter krigen kom Nord og Sydslesvig som bekendt under Tysk herredømme, bryggeriet måtte derfor ændre navn til P. Petersen Export Brauerei Sonderborg. Dette firma var nu blandt de største i byen med 30 ansatte. ølproduktionen var oppe på 9000 tønder eller 3 millioner flasker årligt og man havde stor afsætning nu også til Flensborg og omegn. Bryggeriet ejede store jordarealer med stalde, hvor der blev opfedet 150 stykker kvæg til slagtning.

1870

Købte man Augustenborg hovedgård.

1871

Bryggerfamilien var meget socialt bevidste og skænkede eller testamenterede gennem årene store beløb til sociale formål. den 16 maj 1871 indviedes det endnu eksisterende ASYL (børnehave) i egen bygning, betalt af Peter Petersen og hustru Cecilie.

1872

Tager brygger Petersen initiativ og skænker betydelige beløb til oprettelse af Sønderborg alderdomsforsørgelse og enkekasse. Kassens formål var, at udbetale en årlig, livsvarig rente til medlemmer der havde opnået en alder af 60 år. som medlemmer af forsørgelseskassen optoges ikke alene mænd, men også koner, ugifte fruentimmer og enker.

1875

Overtager brygger P. Petersens søn, P Petersen den 2. bryggeriet, på grund af faderen er syg. Der bliver atter brygget til og eksporten stiger. Sønderborg øllet bliver sejlet til Kiel og Hamborg, derfra ud i den store verden. P. Petersen sejlede ofte med til Kiel for selv at kontrollere lastningen til de store skibe. I de følgende år havde man en stor eksport til bl.a. Afrika, Indien, Japan, Sydamerika og de Vestindiske øer. Købmand S. Svanholm blev formand for Enigheden i 1875. Peter Petersen og andre af bygens borgere stiftede Sønderborg Dampskibsselvskab, derfor var det også Sønderborgs store skibsredere der fragtede øllet, hvor brygger Petersen jo i sagen natur også var én af dem. Man havde nu også et stort depot i Hamborg.

1883

I anledning af Martin Luthers 400 års fødsel, blev der vedtaget at Mariekirken skulle have et kirketårn og kapel, hvortil brygger Peter Petersen gav et betydeligt beløb, desværre døde Peter Petersen sen. Også i oktober dette år.

1884

Cecilie Petersen som er født i 1868 datter til Peter Petersen jun. hun døde i en alder af kun 16 år. Dette år blev aktiebrev for Sønderborg Søbadeanstalt underskrevet af bl.a. Borgmester Morart og Brygger Peter Petersen. Bankdirektør Chr. Jørgensen fra Sonderborger Bank, købte Mineralvandsfabrikken Adolph Gisling som førtes videre af P. Petersen, og hed derefter Sonderborger-Mineralwasser-Fabrik, AdolphGisling´s Nachfolger. Ifølge gamle ordrebøger må dette have været en mindre fabrik, da der var bestillingskort fra bl.a. Nordborg, Augustenborg, Broager, Egernsund, Gråsten. Fabrikken blev nedlangt omkring 1900.

1887

En kreds af byens borgere deriblandt brygger Peter Petersen, opretter Sønderborg kreds Ringriderfest. Den første ringriderfest blev afholdt i dagende 22. - 24. juli 1888, hvor der deltog over 100 festklædte ryttere, festpladsen var en 4 tønder land stor mark nord for byen, som blev stillet til rådighed af brygger P. Petersen.

1895

Et mineralvandsfirma ser dagens lys.: P. Nymand Mineralvandsfabrik. Her aftappes bl. a. øl for Export bryggeriet. Der fandtes således etiketter med begge firmanavne. P. Petersen udvidede også sin mineralvandsfabrik, som fremstillede mange forskellige slags mineralvand.

1899

Døde Peter Petersen jun. 89 år gammel. Han efterlader sig sin kone, Annette Petersen, samt børnene Christian Petersen, der var født i 1875, og datteren Cecilie Petersen født i 1868. Annette Petersen drev bryggeriet videre med hjælp af sønnen Christian som blev forretningsfører. Christian Petersen blev gift i april 1900 med Marie Johanne Dorothea Tingleff, der var født i 1875.

1905

Startede Chr. P. Jørgensen, der tidligere havde været ansat på Export bryggeriet, sin egen mineralvandsfabrik på Perlegade nummer 28 i Sønderborg. Denne virksomhed blev dog solgt i 1923 til Jørgen Jørgensen i Kær.

1906

Blev Exportbryggeriets nye kedelhus og maskinhus færdigt, bryggeriet var da et meget moderne bryggeri med omkring 60 ansatte.

1914-1918 (ww1)

Den første verdenskrig betød at den ene af sønnerne skulle være soldat, ved en lodtrækning blev det Harald Petersen der skulle afsted til fronten. Han faldt i Rusland i 1915. Chr. Petersen overtog ledelsen af bryggeriet efter sin mor Annette Petersen i 1918. Da havde hun ledet bryggeriet i 19 år.

1920

Får bryggeriet igen sit danske navn P. Petersens Export Bryggeri Sønderborg. Og alle etiketter blev atter danske.

1925

Bliver Christian Petersens søn, Peter, teknisk leder af bryggeriet. Op til anden verdenskrig havde bryggeriet et godt salg til det øvrige Danmark, især til Kongens Kjøbenhavn. Den største afsætning var dog stadig her i lokalområdet. Det var Sønderborg Porter der var mest kendt på grund af sin etiket med Dybbøl Mølle.

1935

I dette år begyndte en skrap konkurrence, da de store bryggerier ville havde en større andel af salget i landsdelen.

1941

Havde foreningen af faglærte købmænd i Danmark anlagt sag mod brygger Christian Petersen. På Sønderborgs Porter etiketter var der angivet at det varen klasse B-øl. Man mente dette var en overtrædelse af §1 i lov om uretmæssig varebetegnelsen. Man fik medhold og retten i Sønderborg købstad idømte Christian Petersen en bøde på 50 kroner. (omkring 1200.- i dag)

1945

Overtog Christians Petersens søn Peter Petersen ledelsen af bryggeriet. Han var født i august 1903. Faderen Christian Petersen døde i juni 1945. Bryggeriet havde nu 14 kvindelige og 28 mandlige medarbejdere.

Denne periode er meget skelsættende og rygterne er er mange, faktum er dog at P. Petersen ikke kunne sælge en eneste dråbe øl i Sønderjylland efter krigen, det ser dog ud til at der var lidt salg i resten af Danmark, ikke mindst den berømte Dybbøl mølle porter. Udskibning fra Tyskland (primært Kiel og Hamborg) var umuligt, eftersom de to byer jo som bekendt blev bombet tilbage til stenalderen.

Familien Petersen havde historisk været dygtige til at tilpasse sig i krig og mellemkrigstiden 1864-1920, hvor Sønderjylland var Tysk. Noget tyder dog på at forbindelsen til Winter Hilfswerk des deutschen volkes, under NSDAP, samt det faktum, at der blev solgt øl til tyske kaserner, påstået værnemageri, og rygterne om at
P. Petersen blev interneret af de danske myndigheder på Sønderborg slot i 1945, hvor danske nazister og frivillige SS-deltagere fra det tyske mindretal sad i Sønderjylland, har været afgørende for det stærkt faldende salg. Vi har dog ikke kunne finde brugbart information/dokumentation om rigtigheden af dette rygte. En ting er dog et faktum, man kunne kun købe humle fra Tyskland (leverandør i Nürnberg) og i de besatte lande, hvis man havde en vis kontakt til NSDAP.

Uden at pege fingre af andre bryggerier i Danmark, så må P. Petersen export bryggeri ikke havde været det eneste bryggerier som var nød til at skaffe humle i denne periode!
Da bryggeriet var i knæ i 1952 kan vi se i kommunikationen mellem andre Danske bryggerier og lokale banker, at ingen ville komme export bryggeriet til undsætning, til tros for at bryggeriet var en sund virksomhed indtil 1945 med 100 år på bagen.

Uden at blive politisk, kan man undre sig over denne gestus overfor en virksomhed som i alle de 100 år var en kæmpe og meget rundhåndet medspiller i lokalområdet, både socialt og kulturelt.

1951

Nu kunne der atter brygges stærk øl i Danmark, bl.a. den gode Porter og andre luksusøl, som under, og en tid efter krigen ikke havde været tilladt.

1952

Den sidste brygger i bryggerislægten Petersen, Peter Petersen, døde i 1952. Bryggeriet ledes derefter i kort tid af søsteren, Melitta Petersen, født i 1900. Hun døde i den høje alder af 90 år. På grund af den store konkurrence fra de store bryggerier, og at brygningsmetoden måske ikke var helt moderne mere, Samt efterdønningerne WW2 nedlage man ølproduktionen i oktober 1952, til stor sorg for de mange der elskede den gode Sønderborg Porter. Maltproduktionen fortsatte dog i en årrække. Albani bryggerierne fik depot i de gamle bygninger. Mineralvandsproduktionen fortsatte under navnet Sønderborg Mineralvandsfabrik som var et selvstændigt selskab der havde lejet sig ind i bryggeriets bygninger. Der solgtes ca. 1 million flasker om året. I 1953-54 blev en del af bryggeriet og lagerlokalerne udlejet til Sønderborg Sygehus og til Fa. Rudebeck og Johannsen A/Ssamt et en gros firma fra København.

1954

Overtog Albani bryggerierne hele ledelsen.

1976

Mineralvandsproduktionen stoppede, hvorefter blev bygningerne solgt og nedrevet.

2021

Der er i dag kun administrationsbygningen, fra det gamle bryggeri tilbage, det er der hvor det Tyske bibliotek og museum er i dag. Skulle der mod forventning være noget i vores efterforskning som enten er glemt eller ikke helt historisk korrekt, modtager vi meget gerne rettelser og/eller effekter fra det elskede gamle Sønderborg bryghus.

P. PETERSEN EXPORT-BRYGGERI. ALS BRYGHUS
Drevet af Webnode
Lav din egen hjemmeside gratis! Dette websted blev lavet med Webnode. Opret dit eget gratis i dag! Kom i gang